Regulamin

Strona internetowa shop.theinomhus.com prowadzona jest przez INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI zarejestrowana w Gdyni, ul. Janowska 29/50, 81-017 Gdynia, NIP: 9581718665.
Na stronie shop.theinomhus.com prowadzona jest sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet.

Dane kontaktowe:
INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI zarejestrowana w Gdyni, ul. Janowska 29/50, 81-017 Gdynia, e-mail: [email protected], tel: 511205832.

Adres reklamacyjny:
INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI, ul. Janowska 29/50, 81-017 Gdynia, e-mail: [email protected]

INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.
Na stronie internetowej shop.theinomhus.com publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie informacje o produkcie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem na stronie internetowej shop.theinomhus.com oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Zamówienia przyjmowane są przez INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI za pośrednictwem strony internetowej shop.theinomhus.com.

Strona internetowa shop.theinomhus.com, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Checkout”. “Podsumowanie zamówienie będzie widoczne w punkcie “Summary”.

W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie shop.theinomhus.com. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe.
Wysłanie formularza oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.
Automatycznie ze strony shop.theinomhus.com Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia i przyjęcia płatności.

E-mail potwierdzający zamówienie zostanie automatycznie wygenerowany i wysłany na adres podany w zamówieniu i stanowi oświadczenie INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia, między INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.

Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI akceptuje następujące formy płatności: PayPal, karta płatnicza i BLIK. Operatorem płatności na stronie shop.theinomhus.com jest PayPal.

Zmiana zamówienia lub rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z INOMHUS pod adresem [email protected]

Ceny produktów na stronie są podane w złotych polskich (zł). Koszty przesyłki są podawane odrębnie (“Shipping”). INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta w wysokości uzależnionej od wybranego sposobu wysyłki. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia. 

Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub możliwe opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).
W celu skorzystania z prawa odstąpienia, należy w wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (“Adres reklamacyjny”).

Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (w stanie kompletnym i niezmienionym) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkty należy zwrócić INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (“Adres reklamacyjny”).

INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji.

INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (“Adres reklamacyjny”) z dopiskiem: „Reklamacja”. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI. rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.